Zasady lekcji online.

  • Uczniowie dołączają do lekcji z zakładki kalendarza lub klikając na przycisk „Dołącz teraz”, gdy nauczyciel rozpocznie już zajęcia/lekcje.
  • Na lekcje należy logować się punktualnie – nieuzasadnione spóźnienia będą odnotowywane w e-dzienniku.
  • Nauczyciele sprawdzają obecność, prosząc uczniów o potwierdzenie obecności i/lub pobierają listę obecności dostępną w kanale wideolekcji.
  • Udział w lekcji zdalnej jest obowiązkowy i wyklucza wykonywanie przez uczniów w tym czasie czynności niezwiązanych z lekcją czy poleceniami prowadzącego. Nauczyciel ma prawo do oceny aktywności/uczestnictwa uczniów w lekcji.
  • Uczniowie biorący udział w wideolekcji mają włączone mikrofony. Na prośbę nauczyciela lub zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczniowie wyciszają swoje mikrofony.
  • Podczas lekcji nauczyciel może zarządzić włączenie kamer – wobec wszystkich uczniów (np. podczas testów, przywitania) lub wybranych uczniów (dyskusja, wypowiedź ustna, itp.). Ewentualne problemy techniczne związane z korzystaniem z kamery muszą być zgłaszane do wychowawcy przez rodzica lub opiekuna ucznia.
  • Uczniowie nie mogą nagrywać wideolekcji, wykonywać zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów.
  • Aplikacja Teams służy jedynie do celów edukacyjnych. Uczniowie nie mogą tworzyć własnych grup bez zgody administratora. Każda grupa założona bez zgody opiekuna będzie usunięta.
  •