Zasady pracy II Prywatnego LO w czasie kwarantanny:
1. Nauczanie prowadzimy z wykorzystaniem mediów elektronicznych.
2. Nauczyciele kontaktują się z uczniami i RODZICAMI przy pomocy
dziennika elektronicznego, poprzez grupy klasowe na platformach
społecznościowych , przez adresy e-mail i inne formy preferowane lub
ustalone w grupie.
3. Nauczyciele dokumentują przeprowadzoną aktywność w dzienniku
elektronicznym .
4. Uczniowie / rodzice są zobowiązani do informacji zwrotnej do nauczycieli
i rozliczenia się z zadanej czynności.
5. Nauczyciele odnotowują w dzienniku elektronicznym zwrotną informację
od ucznia jako „obecność” – w ten sposób egzekwują wykonanie
poleceń .
6. Praca i aktywność ucznia będą doceniane i oceniane.

UWAGA Rodzice!

Prosimy o zatrzymanie dzieci i młodzieży w domach, ograniczenie do minimum
kontaktów w większych grupach oraz dopilnowanie uczestnictwa w zdalnym
kształceniu.
Odwołujemy się do Państwa osobistego poczucia odpowiedzialności i
solidarności .