NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA:

 • Skuteczną opiekę wychowawczą i dydaktyczną oraz poczucie bezpieczeństwa
 • Naukę jęz. angielskiego na poz. rozszerzonym
 • Odrębne lekcje konwersacji z języka angielskiego – Międzyoddziałowy Klub Dyskusyjny
 • Drugi język obcy do wyboru (j.niemiecki, j.rosyjski, j.łaciński, j.hiszpański)
 • Indywidualne profilowanie ucznia – wybór rozszerzeń wg. potrzeb edukacyjnych
  i zainteresowań po pierwszej klasie.
 • Zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych
 • Przygotowanie do matury z przedmiotów obowiązkowych w formie blokowej
 •  Zajęcia laboratoryjne z chemii podczas innowacyjnego przedmiotu – analiza
  chemiczna
 •  Możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskim programie MATura + powtórek online z
  matematyki – kursie przygotowującym do matury
 • Wyniki matur dużo wyższe niż średnia w województwie i w kraju
 • Wyjazdy edukacyjne i integracyjne
 • Możliwość realizacji pasji artystycznych – zajęcia teatralne pozalekcyjne
 • Udział w wolontariacie
 • Integracja uczniów z nauczycielami podczas imprez szkolnych
 • Każdego młodego człowieka traktujemy indywidualnie dzięki pracy w małych zespołach klasowych
 • Stawiamy na dialog i wspólne poszukiwanie rozwiązań
 • Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami
 • Uczniowie wypożyczają bezpłatnie podręczniki na poziomie podstawowym.
 • Czesne – 600 zł miesięcznie niezmieniające się w ciągu roku szkolnego, płatne do dn. 10 każdego miesiąca (bez wakacji). Dotyczy również klasy maturalnej.
 • Wpisowe – 600 zł

ZASADY REKRUTACJI


Przy przyjęciu do szkoły będą brane pod uwagę następujące oceny:
♦ średnia ocen na świadectwie z kl. VIII SP
♦ oceny końcowe z j. polskiego i z 3 wybranych przez kandydata przedmiotów kierunkowych
♦ ocena z zachowania,
♦ wyniki egzaminów ósmoklasisty


Do szkoły przyjmowane będą osoby w kolejności z najwyższą liczbą zebranych punktów w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w przypadku równej ilości punktów mają pierwszeństwo przy rekrutacji.
Ilość oferowanych miejsc dla kandydatów do kl. I na rok szk. 2023/2024 – 20 osób.

MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA 2 ODZIAŁÓW w roku szk. 2023/2023 – przy odpowiedniej ilości chętnych kandydatów.

Przyjmowanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej liceum odbywać się będzie w dniach od 1 marca 2023 r.
Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do szkoły:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. karta zdrowia i karta szczepień,
 4. posiadane zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia,
 5. posiadane opinie poradni psychologiczno -pedagogicznej,
 6. 3 fotografie

TERMINY:

 • Dostarczenie oryginałów dokumentów – do 26 czerwca 2023r.
 • Dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 8 lipca 2023r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum – do 10 lipca 2023r.

 

Podanie do Liceum