Regulamin lekcji zdalnych w II Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Kętrzynie

 1. Lekcje zdalne odbywają się na platformie MS Teams, do której uczniowie logują się za pomocą hasła otrzymanego od wychowawcy/nauczyciela. Po pierwszym zalogowaniu zaleca się zmianę hasła. W przypadku problemów z logowaniem (np. niewłaściwe hasło) należy zgłosić ten fakt wychowawcy.
 2. Tworząc swoje profile w Microsoft 365/ MS Teams, uczniowie posługują się aktualnym zdjęciem lub inicjałami (dostępne automatyczne w usłudze). Wykorzystywanie wizerunku innych osób lub postaci jest niedozwolone.
 3. Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z planem lekcji dostępnym na WWW.prywgim.pl
 4. Uczniowie dołączają do lekcji z zakładki kalendarza lub klikając na przycisk „Dołącz teraz”, gdy nauczyciel rozpocznie już zajęcia/lekcje.
 5. Na lekcje należy logować się punktualnie – nieuzasadnione spóźnienia będą odnotowywane w e-dzienniku.
 6. Nauczyciele sprawdzają obecność, prosząc uczniów o potwierdzenie obecności i/lub pobierają listę obecności dostępną w kanale wideolekcji.
 7. Udział w lekcji zdalnej jest obowiązkowy i wyklucza wykonywanie przez uczniów w tym czasie czynności niezwiązanych z lekcją czy poleceniami prowadzącego. Nauczyciel ma prawo do oceny aktywności/uczestnictwa uczniów w lekcji.
 8. Uczniowie biorący udział w wideolekcji mają włączone mikrofony. Na prośbę nauczyciela lub zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczniowie wyciszają swoje mikrofony.
 9. Podczas lekcji nauczyciel może zarządzić włączenie kamer – wobec wszystkich uczniów (np. podczas testów, przywitania) lub wybranych uczniów (dyskusja, wypowiedź ustna, itp.). Ewentualne problemy techniczne związane z korzystaniem z kamery muszą być zgłaszane do wychowawcy przez rodzica lub opiekuna ucznia.
 10. Uczniowie nie mogą nagrywać wideolekcji, wykonywać zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów.
 11. Aplikacja Teams służy jedynie do celów edukacyjnych. Uczniowie nie mogą tworzyć własnych grup bez zgody administratora. Każda grupa założona bez zgody opiekuna będzie usunięta.