Link do prezentacji szkoły – kliknij

 Uczniowie wypożyczają bezpłatnie podręczniki w szkole. Czesne – 550 zł miesięcznie niezmieniające się w ciągu roku szkolnego, płatne do dn. 10 każdego miesiąca (bez wakacji). Dotyczy również klasy maturalnej.

Wpisowe – 550

Zasady rekrutacji:

Przy przyjęciu do szkoły będą brane pod uwagę następujące oceny:

  • średnia ocen na świadectwie z kl. VIII SP (Lo – 4)
  • oceny końcowe z j. polskiego, i z 3 wybranych przedmiotów przez kandydata
  • ocena z zachowania,

a także ilość punktów uzyskana na egzaminie ósmoklasisty.

Do szkoły przyjmowane będą osoby w kolejności z najwyższą liczbą zebranych punktów w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w przypadku równej ilości punktów mają pierwszeństwo przy rekrutacji.

Ilość oferowanych miejsc dla kandydatów do kl. I na rok szk. 2022/2023 – 20

Przyjmowanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej liceum odbywać się będzie w dniach od 1 marca do 31 maja 2022 r. Dokumenty składane przy przyjęciu do szkoły:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. karta zdrowia i karta szczepień,
  4. posiadane zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia,
  5. posiadane opinie poradni psychologiczno -pedagogicznej,
  6. 3 fotografie.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 29 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum nastąpi nie później niż 30 czerwca 2022 r.